Nächst Optrëtter

2020

den 23ten Mée

Gala vun der "Garnisounsmusek"

as am Kader vun den COVID-19 Mesuren

ofgesoot

den 23ten Juni - géint 13:00 Hr

"Arméifest" hannert der Philharmonie

as am Kader vun den COVID-19 Mesuren

oofgesoot

den 5ten Juli - 20:00 Hr

"Réimertheater" zu Duelem

as am Kader vun den COVID-19 Mesuren

oofgesoot

den 9ten Oktober - 20:00 Hr

"Beim Baron" zu Uesweiler

den 10ten Oktober - 20:00 Hr

"Beim Baron" zu Uesweiler

Copyright © GS 2017